Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada Jauniešu forums 2010

Jaunieši izstrādā trīs projektus novada dzīves uzlabošana
               „Veidojam novadu labāku” – ar šādu devīzi gandrīz 70 Jaunpils novada jaunieši sestdien, 3. aprīlī pulcējās uz pirmo Jaunpils novada jauniešu forumu. Jaunieši izteica savas vēlmes un idejas par novada attīstību, piedāvāja risinājumus un uzsāka projektu izstrādi infrastruktūras uzlabošanai.
Definē problēmas un trūkumus
               Pirmajā foruma daļā diskutējot grupās kā problēmas Jaunpilī jaunieši uzsvēra kopīgu aktivitāšu, atpūtas vietu trūkumu, nepieciešamību uzlabot drošību sporta laukumos un jaunu sporta laukumu, nūjošanas trases izveidi, skolas tēla uzlabošanu un vairāk informācijas par kursiem, to klāsta paplašināšanu. Nepieciešamību sakārtot ugunsdrošības sistēmu, gājēju pāreju izveidi pils tuvumā, vajadzību pēc peldvietām un publiski pieejama interneta brīvdienās, kā arī risinājumu klaiņojošo dzīvnieku skaita samazināšanai. Pirmā daļa atklāja, ka jaunieši vēlas risināt ne tikai problēmas, kas saistās ar viņu atpūtu un izglītību, bet arī ar visa novada iedzīvotāju un viesu labsajūtu.
Pēc „Vocalica” koncerta Foruma otrajā daļā izvirzītajām problēmām jaunieši meklēja visefektīvākos un visiespējamākos risinājumus, sadaloties četrās darba grupās:
               „Sakopts novads” uzvēra nepieciešamību sakārtot vidi Jaunpils mazajos ciematiņos – ierīkot vairāk atkritumu urnu, sakārtot pieturas un sabiedriskās tualetes, kā arī attīstīt Viesatu „Birzīti” par atpūtai patīkamu vietu un izvietot norādes un svarīgākajām novada iestādēm.
               „Vietas marketings” pievērsās informācijas nodrošināšanai novada iedzīvotājiem un viesiem, kā risinājumus piedāvājot vienota tūrisma attīstības plāna izstrādi, veidojot Jaunpili kā vienotu tūrisma zīmolu, izstrādājot mājas lapu jauniešiem, pieņemot darbā sabiedrisko attiecību speciālistu, kas veicinātu novada domes komunikāciju ar jaunpilniekiem, viesatniekiem un novada viesiem.
               „Vieta jauniešiem” kā galveno prioritāti izvirzīja jauniešu organizācijas izveidi Jaunpils un Viesatu pagastu jauniešiem. Šī organizācija pārstāvētu jauniešus Jaunpils novada domes sēdēs, veidotu dažādus pasākumus par jauniešiem interesējošām tēmām un pieredzes apmaiņas pasākumus ar jauniešu organizācijām citos novados un ārvalstīs.
               Darba grupa „Sporta dzīves pilnveidošana” izvirzīja idejas par volejbola un ielu vingrošanas laukumu izveidi un sporta laukuma nepieciešamību Viesatās.
Raksta projektus un kaļ ilgtermiņa plānus
               Foruma trešajā daļā notika balsošana par trīs visātrāk īstenojamajiem projektiem. Jaunieši nobalsoja par vienotas jauniešu organizācijas, volejbola un ielu vingrošanas laukuma izveidi un esošo atpūtas un pieturvietu sakārtošanu un jaunu atpūtas vietu izveidi. Projekts par sporta laukumu izveidi Artūra Mokanu vadībā jau ir iesniegts pašvaldībā izskatīšanai, vides sakopšanas projekts Sandras Vārpiņas vadībā tuvākajā laikā tiks iesniegts „Leader” programmas ietvaros, savukārt vienotā jauniešu organizācija tiks veidota uz „Levestes spicie” bāzes.
               Forums deva iespēju satikties aktīvajiem Jaunpils novada jauniešiem, iepazīties vienam ar otru un plānot nākotnes aktivitātes – sākot ar sporta spēlēm, kopīgu talkošanu 24. aprīlī, beidzot ar izglītojošiem semināriem un dalību starptautiskos projektos un apmācībās.
Dialogs ir galvenais sadarbības stūrakmens
               Forumā aktīvi līdzdarbojās Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un iepriekšējo Jaunpils iedzīvotāju forumu organizatore, Jaunpils novada attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. Politikas veidotāju un īstenotāju komentāri, diskusijas ar jauniešiem prezentāciju laikā deva lielisku iespēju uzzināt Jaunpils novada attīstības tendences un plānotos pasākumus, veidiem kā iesaistīties politikas īstenošanā. Vienlaicīgi L. Gintere uzsvēra, ka šis forums ir sākums turpmākai sadarbībai un bija lieliska iespēja uzzināt jauniešu vēlmes, uzklausīt viņu idejas turpmākai novada attīstībai.
               Foruma noslēgumā dalībnieki baudīja sponsoru sarūpēto kliņģeri un klausījās grupas „The Next Ones” uzstāšanos.
Paldies mūsu atbalstītājiem
               Četru mēnešu garumā strādājot pie foruma organizēšanas visas foruma rīcībkomitejas vārdā vislielākais paldies jāsaka projekta autorei „Levestes spicie” valdes priekšsēdētājai Dacei Adiņai, Mārtiņam Baronam par foruma logo un informācijas materiālu izstrādi, fotogrāfei Ilzei, Edītei, Ingai un Jurim, Lāsmai, Evai un Leldei, kā arī Jaunpils vidusskolai par iespēju rīkot forumu skolas mājīgajās skolas telpās. Paldies par bezmaksas pusdienām visiem foruma dalībniekiem – pavāriem Dailai un Oskaram Niedrēm, Jaunpils pienotavai, veikalam „Tops” un veikalam „Līvas”, Edgaram Tumovam, Priednieku ģimenei, Mārim Augulim un Aurikai Bogatajai.
               Paldies par finansiālu un materiālu atbalstu Jaunpils novada domei.
               Projektu "Jaunpils novada jauniešu forums" finansiāli atbalsta Sorosa fonds-Latvija. Plašāk informācija par Sorosa fonda-Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv

Madara Siliņa
Jaunpils jauniešu foruma priekšsēdētāja
Biedrība „Levestes spicie”

E-pasts: madara.silina@gmail.com

Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums