Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu pakalpojumi.

KANCELEJA
Atļauja par tirdzniecību publiskās vietās Veidlapa www.latvija.lv
Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās www.latvija.lv
Atļauju par publisku pasākumu organizēšanu www.latvija.lv
Atteikums no pirmpirkuma tiesību izmantošanu www.latvija.lv
Jaunpils novada arhīva dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
Iesniegumu pieņemšana Jaunpils novada domē
IEDZĪVOTĀJU REĢISTRS
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana www.latvija.lv
Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana www.latvija.lv
Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu www.latvija.lv
DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Dzimšanas fakta reģistrācija
Laulības reģistrācija
Miršanas fakta reģistrācija
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana
Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību un izziņu izsniegšana
ATTĪSTĪBAS NODAĻA
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana
Adreses piešķiršana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
Zemes vienības apgrūtinājumu noteikšana mērniecībai
Topogrāfiskā plāna saskaņošana
Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
Jaunpils novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam
GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU NODAĻA
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana
Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos - Nodokļu maksātāju konsultēšana.
Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam
PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana
BŪVVALDE
Plānošana un arhitektūras uzdevuma izsniegšana
Vienkāršotas rekonstrukcijas/renovācijas akceptēšana
Būvprojekta akceptēšana
Būvatļaujas izsniegšana
Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana
Izziņa iesniegšanai Zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu
Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko noteikumu izsniegšana
Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko noteikumu izsniegšana
SPORTA NODAĻA
Sporta zāles un trenažieru zāles izmantošana un telpu īre
BĀRIŅTIESA
Adopcija
Adopcija - brāļu un māsu šķiršana
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana un aizbildņu apliecību izsniegšana
Ārpusģimenes aprūpe - aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe - audžuģimene
Ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
Apliecinājumu izdarīšana un citu notariālo darbību veikšana
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Mantisko interešu aizsardzība
Vecāku domstarpību izšķiršana
SOCIĀLAIS DIENESTS
Izziņa par iztikas minimuma izsniegšanu
Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izsniegšanu iedzīvotājiem
Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
Dzīvokļa pabalsts
Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts veselības aprūpei
Abalsts neparedzētiem gadījumiem, ja cilvēks nespēj apmierināt savas pamatvajadzības
Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
Pabalsts audžuģimenēm
Pabalsts ārkārtas situācijās
Iekārtošana sociālās aprūpes iestādē
Psihologa pakalpojumi bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām
JAUNPILS VIDUSSKOLA
Vispārējās vidējās izglītības iegūšana
Pirmsskolas audzināšana
PA „JAUNPILS”
Bibliotēkas pakalpojumi
Muzeja pakalpojumi
Kultūras pasākumu organizēšana
Tūrisma informācijas punkta pakalpojumi
PSIA „JAUNPILS KS”
Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana
Tehnisko noteikumu izsniegšana
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums