Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:
                Aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
               Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
               Piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
               Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts aprobācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
               Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
               Neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
               Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
               Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums