Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Bāriņtiesas kompetence

Bērna personisko interešu aizstāvība
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
               Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
               lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
               nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
               lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
               lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
               veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.
Domstarpību izšķiršana
               Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.
                Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
                Bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības.
               Bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.
Piekrišana paternitātes atzīšanai
Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja:
                bērna māte mirusi;
               tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ;
               bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.
Bērna mantisko interešu aizsardzība
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:
                Lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
               Lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
               Lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
               Lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
               Lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
               Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
               Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
               Lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
               Veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.
Bērna aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana
Bāriņtiesa lemj:
               Par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam;
               Ja bērna aprūpes tiesību atņemšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu;
               Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.
Audžuģimene
Bāriņtiesa lemj par:
               ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
               audžuģimenes statusa piešķiršanu;
               bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā;
               audžuģimenes statusa atņemšanu.
Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
                bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
               bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības;
               bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem;
               bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
               bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
               abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
               radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās.
Adopcija
Bāriņtiesa lemj par:
               personas atzīšanu par adoptētāju;
               brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
               to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
               bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
               pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
               adopcijas atbilstību bērna interesēm.
Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma
Bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.
Apliecība sociālo garantiju saņemšanai
Bāriņtiesa bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izsniedz apliecību sociālo garantiju saņemšanai.
Aizgādņa iecelšana
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
                personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās mantai;
                personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;
                promesošas vai pazudušas personas mantai;
                mantojumam;
                testamenta izpildīšanai.
Pieteikums personas atzīšanai par rīcībspējīgu
Bāriņtiesa lemj par pieteikuma iesniegšanu tiesā, lai rīcībnespējīgo personu, kura ir izveseļojusies, atzītu par rīcībspējīgu.
Lēmumu stāšanās spēkā un pārsūdzēšana
Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.
Bāriņtiesas nolikums
nolikums
Saites
Labklājības ministrija
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums