Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novads

Aktualitātes

2020.gada 21.janvāra Jaunpils novada domes sēde
1. Par 2019.gada budžeta izpildi

2. Par saistošo noteikumu Nr.1/2020 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu

3. Par grozījumiem Nr.1/2020 Jaunpils novada domes 2018. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada domes un Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” Vairāk.
Jaunpils vidusskolā bija īsta “ Skaisto un gardo sieru diena”
Pie Jaunpils vidusskolas skolēniem viesojās biedrība “Siera klubs” un tā vadītāja Vanda Davidanova. Siera klubs ir Latvijas populārākā un senākā produkta – siera – ražotājus un patērētājus vienojoša, demokrātiska, sabiedriska, nacionāla organizācija, kura veidota pēc brīvprātības principa. Biedrībā „Siera klubs” darbojas 62 biedri. Vairāk.
Notiks parakstu vākšana.
Notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”

Šā gada 23. decembrī, pamatojoties uz 41 Saeimas deputāta prasību, Valsts prezidents Egils Levits apturēja Saeimā 2019. gada 19. decembrī pieņemto likumu publicēšanu uz diviem mēnešiem. Satversmē noteikts, ka Valsts prezidentam likuma publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu, un šādā kārtībā apturēts likums nododams tautas nobalsošanai. Vairāk.
Jau devīto gadu Jaunpils novada dome organizēja projektu konkursu “Darām paši”
2019. gadā lielākais vairums biedrības bija guvušas teju “otro elpu” un tika iesniegti 19 projekti. No iesniegtajiem projektiem atbalstīti tika 17 un tie īstenoti par summu EUR 10 555.59, savukārt pašu biedrību līdzfinansējuma summa-gan brīvprātīgā darba veidā, gan materiāli sasniedza EUR 10 407.72. Ieskats paveiktajos projektos. Vairāk.
Jaunpils novada iedzīvotāju aptaujas par novadā paveikto 2018. un 2019.gadā un plānotajiem darbiem 2020.gadā
Lai noskaidrotu Jaunpils novada iedzīvotāju viedokli par novadā paveikto 2018. un 2019.gadā un, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Jaunpils novada dome organizēja iedzīvotāju aptauju.

Aptauja tika veikta laika periodā no 2019.gada 12.novembra līdz 5.decembrim. Anketa elektroniskā formā bija pieejama Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv, savukārt drukātā formātā Jaunpils novada domes klientu apkalpošanas centrā "Ērģelniekos", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, kā arī Jaunpils un Viesatu bibliotēkās. Vairāk.

PROGRAMMA
104 dāvanas no “Laimas” labdarības namiņa ceļo pie bērniem Jaunpils novadā.
2019. gada 22. decembrī noslēdzās šī gada “Laimas” labdarības namiņa projekts, kurā ar nedalītu sabiedrības atbalstu piepildīti 1 500 bērnu sapņi par sen kārotām dāvanām svētkos. Pie bērniem Jaunpils novadā šogad ceļo 104 dāvanas.

Kopumā no 2019. gada 22. novembra līdz 22. decembrim “Laimas” labdarības namiņa projektā ie-saistījās vairāk nekā 3 000 cilvēku, tostarp Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi Andru Leviti un citas sabiedrībā pazīstamas personības. Vairāk.
“Noslēgusies LEADER projektu konkursa 8.kārta”.
Biedrības "Kandavas Partnerība" izsludinātais LEADER projektu konkurss noslēdzās 15.decembrī. Projekta iesniegumus varēja iesniegt topošie un esošie uzņēmēji. Pavisam ir iesniegti 14 projekta iesniegumi ar kopējo pieprasīto Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 333 402,92 EUR. Pieprasītais ELFLA finansējums ir par 59 796,61 EUR lielāks nekā pieejamais.

Šoreiz visvairāk projektus ir iesnieguši atbalsta pretendenti no Kandavas novada: no Kandavas 6 projekti, Kandavas pagasts 4 projekti, Vānes, Matkules, Cēres pagastiem pa 1 projektam , bet no Tukuma novada Pūres ir iesniegts 1 projekts. Šajā kārtā 5 projekti ir iesniegti par lauksaimniecības produktu pārstrādi, kas iepriekšējās kārtās nebija novērojams.

Mēneša laikā projektus izvērtēs biedrības "Kandavas Partnerība" LEADER projektu vērtēšanas komisija, pēc tam tālākai izvērtēšanai tie tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Jaunas nekustamā īpašuma izsoles
Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0009, sastāv no zemes 0,1338 ha platībā un pirts ēkas ar kopējo platību 53,9 m2.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Kalējiņi” zemes gabalu, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 0250 sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 0,94 ha. No tiem 0,88 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Pumpuriņi” ar kad.Nr. 9090 002 0412 zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0414, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kopējā platība 3,80 ha, visa zeme ir lauksaimniecībā izmantojama zeme. Vairāk.

Izsoles notiks 2020.gada 15.janvārī plkst. 10.00, 10.30 un 11.00
Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu un 2018.gada 19.jūnija MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” 28.punktu

30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu, Nolemj :

1. Nodot iznomāšanai zemes gabalus
Bez apbūves tiesībām :
Daļu no zemes gabala „Vēzes kalns” 8,94 ha (90900020317)
Daļu no zemes „Starp Ozoliem un Laimām” 0,65 ha (90560080103)
Informāciju ievietot Jaunpils pašvaldības mājas lapā un izvietot KAC informācijas stendā.

2. Pārslēgt nomas līgumus ar iepriekšējiem nomniekiem uz īpašumiem „Kalējiņi”’ 0,94 ha, „Rasaskalni” 9,79 ha, „Pumpuriņi” 3,8 ha, jo nomnieki nav pārkāpuši nomas līgumu noteikumus, nomas līgumu termiņš nav beidzies, taču saskaņā ar īpašumu uzmērīšanu ir izmainījusies īpašumu platība, piešķirti jauni nosaukumi, jauni kadastra numuri un jauni kadastra apzīmējumi.
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001
Jaunpils novadā ar 2016. gada jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”, tā darbību īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada oktobrim. Projekta aktivitātēs līdz šim ir iesaistījušies 4 jaunieši.

Aicinām iesaisties projektā “PROTI un DARI!”

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Vairāk.
PSIA “Jaunpils KS” informācija
Brīdinām , ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs. Gadījumā, ja pārbaude ir veikta , kā arī pēc pārbaudes veikšanas, lūdzu, iesniedziet izziņas kopiju grāmatvedībā.

Patērētājiem, kuru dzīvokļos ūdensskaitītājiem ir beigušies derīguma termiņi, tiks piestādīti rēķini pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz fatisko patērētāju skaitu.

Atgādinam, savlaicīgi līdz mēneša 7.datumam, noziņot ūdens skaitītāju rādījumus pēc stāvokļa uz mēneša 1.datumu. Rādījumus var noziņot telefoniski pa telefonu 63107103 vai e-pastā info@jaunpilsks.lv

Rādījuma nenoziņošanas gadījumā, Jums tiks piestādīts rēķins pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz faktisko patērētāju skaitu. Lūdzam arī savlaicīgi noziņot izmaiņas patērētāju skaitā .

Informējam, ka ir uzsākta ūdensskaitītāju rādījumu inventarizācija. Lūdzam dot iespēju komunālās saimniecības darbiniekiem piekļūt Jūsu īpašumā esošiem ūdensskaitītājiem.

Cieņā, PSIA “Jaunpils KS” grāmatvede Inta Čepule
ES atbalsta pakas!
Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ ?

Atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumus.

Plānotie papildpasākumi projekta Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām ietvaros.
Nākotne ir tavās rokās, veido to šodien ar Brīvprātīgo darbu.
Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Vairāk
Valsts policija.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Kundziņš Jaunpils novada domē iedzīvotājus pieņems katra mēneša 2. un 4 ceturtdienā plkst. 13.00-15.00. Tālrunis saziņai 28395733.
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, VIAA. Vairāk.
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Izveidot savu elektronisko adresi.
Ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi Vairak
PSIA “Jaunpils KS” paziņojums Jaunpils KS
Informējam patērētājus, kuru dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, ka ūdens patēriņš par iepriekšējo mēnesi ir jāpaziņo līdz tekošā mēneša 5. datumam.

Ja skaitītāja rādījums netiks noziņots, mēneša rēķinā par ūdeni un kanalizāciju, tiks piemērots aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja.

Aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja tiks piemērots arī patērētājiem, kuru dzīvokļos uzstādītajiem individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir beidzies derīguma termiņš.

Tām daudzīvokļu mājām kurām nav kopējais ūdens patēriņa skaitītājs, bet dzīvoklī ir individuālais ūdens patēriņa skaitītājs ar beigušos derīguma termiņu, aprēķins par ūdens patēriņu tiks aprēķināts pēc patērētāju skaitu.

Minētie noteikumi stājas spēkā aprēķiniem sākot ar 2020.gada 1.janvāri.
2019/2020.gada apkures sezonas tarifi Jaunpils KS
Ar 2019.gada 29.augusta Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprināti jaunie apkures tarifi:

Zītaru katla mājas tarifs – ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības būs EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR)

Autonomās katlu mājas tarifs – ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības būs EUR 0.21 (ar PVN 0.24 EUR)

Levestes katla mājas tarifs – ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības:
– maksa par apkuri ar klienta piegādātu malku EUR 1.02 (ar PVN 1.1424 EUR)
– maksa par apkuri ar uzņēmuma malku EUR 1.47 (ar PVN 1.6464 EUR)

JAUNIE TARIFI STĀJAS SPĒKĀ AR 01.10.2019.
Informācija komunālo maksājumu kavētājiem. Jaunpils KS
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Kredītinformācijas biroju likums”, kas regulē kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību. Likums regulē tikai fizisko personu kredītspējas izvērtēšanu. Vairāk
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOK      
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2020 WEB mail Kontaktinformācija